top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Västra Eriksberg

Plats

Norra Älvstranden, Göteborg

År

2005-2009

Arkitekt

Jens Deurell (ansvarig arkitekt)

Beställare

Egnahemsbolaget, Göteborgs stadsbyggnadskontor, HSB, JM, NCC, Norra Älvstranden Utveckling AB, Peab, Riksbyggen

Stadsbebyggelse i Göteborg

Norra Älvstranden mittemot Göteborgs centrum har under en femtonårsperiod omvandlats från varv till stad. Det som från början utgjorde öar av bebyggelse har successivt bundits samman till en kontinuerlig stadsbebyggelse längs vattnet. Västra Eriksberg kommer att utgöra avslutningen i väster av den nya bebyggelsen utmed Norra Älvstranden. Området präglas idag av karaktärsfulla och storskaliga element från varvsepoken, som den höga bockkranen och dockan för fartygstillverkning. Vi har tillsammans med Göteborgs stadsbyggnadskontor och en arbetsgrupp med representanter från berörda byggherrar tagit fram gestaltningsprogram och detaljplan för ca 1650 bostäder inom Västra Eriksberg. Södergruppen har ansvarat för en, den sk. Platån som rymmer ca 450 bostäder i stadsradhus och flerfamiljshus samt skola och förskola för ca 300 barn. Hela området, som tidigare var upplag för containrar, ligger drygt tio meter över kajnivån på vilken den övriga bebyggelsen är belägen. Stadsdelen skiljer sig tydligt i karaktär och skala från bebyggelsen vid kajerna. Gaturummen inne i stadsdelen håller generellt tre våningars höjd med en indragen fjärde takvåning på flerbostadshusen. Vid älvstranden står husen som höga fria volymer i det stora landskapsrummet. På platån är utgångspunkten den omvända; omslutande intima gaturum, gårdar och platser med riklig grönska som står i kontrast till de öppna vyerna. En viktig utgångspunkt för detaljplanen och gestaltningsprinciperna har varit att ge gatorna förutsättningar för rikt funktionellt och socialt innehåll. Det innebär att husens bottenvåningar mot gatan omfattas av särskilt detaljerade anvisningar för att ge innehåll och variation åt de rumsliga avsnitt de gående upplever på sin väg. Förgårdsmark och privata terrasser inordnas i gaturummen och låter de boende sätta avtryck. Kantstenstensparkering bidrar tillsammans med bostadsentréer, lokaler och gårdsportiker till att människor rör sig på gatorna under dygnets aktiva timmar. Alla trafikslag samsas i gaturummet, trafiktempot hålls på de gåendes villkor.

bottom of page