top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Lindbacken

Plats

Lindbacken, Uppsala

År

2006-

Arkitekt

Marcus Axelsson (ansvarig arkitekt), Gabriel Herdevall (handläggande arkitekt) Staffan Gezelius (handläggande arkitekt), Sandra Augustyniak (handläggande arkitekt), Veronica Carlsson

Beställare

Lindbacken Fastighets HB

Stadsplan och nybyggnation av flerbostadshus och förskola

VAKSALA LUNDA (2006-2009) I samarbete med tre olika fastighetsägare har vi arbetat fram ett detaljplaneunderlag för området Vaksala Lunda utanför Uppsala. Syftet med planen har varit att skapa möjlighet för byggnation av småskalig bostadsbebyggelse, skola och viss handel i ett område som idag huvudsakligen består av åkermark, ängar och blandskog. Området är beläget ca.7 km nordost om centrala Uppsala. Planområdet omfattar 110 ha och kommer fullt utbyggt kunna innehålla ca.750 bostäder i form av villor, parhus, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Det finns även mark reserverad för handel, skola och tre förskolor. Efter det att planen vann laga kraft 2010 ändrades områdets namn till Lindbacken. Projekteringen av de första etapperna av småhus och villor påbörjades hösten 2011 med byggstart vintern 2013. Tillsammans med den största fastighetsägaren – Lindbacken Fastighets HB – har vi inte bara ritat detaljplanen utan även flera olika hustyper och bebyggelseförslag som både har byggts och stannat på skissbordet. Av de projekt som har bebyggts och är aktuella kan nämnas Södra Parkvillorna, Förskolan Lindbacken, Englandshusen, Lindhagen 1 och 2, Förskolepaviljongen, Brf Limone och Brf Eira samt skisser på Flerbostadshusen / Skogsglänta, Vårdbostäder och ICA. Vi har också hjälpt fastighetsägaren med tomtbildning och underlag för fastighetsbildning samt tagit fram utredningar och skisser på alternativ utformning av specifika tomter. Vi har också tagit fram kulör- och gestaltningsprogram samt gjort bebyggelseförslag för hela etapp 4.

SÖDRA PARKVILLORNA (2012-) De första husen som vi har ritat till projektet Lindbacken är Södra Parkvillorna. Dessa 10 villor ligger som en solfjäder längs med en halvcirkelformad gata i områdets sydvästra del. Byggnaderna karaktäriseras av stora pulpettak som har sin takfot mot gatan. Huskropparna är långsmala och placerade med norra långsidan mot tomtgräns och ansluter på så sätt mot grannens garage. Tomterna utgör segment av en cirkel och får en skyddad plats på gårdarnas inre del. Mot baksidan har husen takterrasser som vetter mot en gemensam park. Takterrasserna når man från den inredningsbara vinden. Planlösningen karaktäriseras av ett öppet samband mellan kök, vardagsrum och huvudentré. Våtrum och trappa vetter mot norr. Separat groventré från gatan. Sovrumsdelen är förlagd till övervåningen där det även finns ett allrum med fransk balkong.

ENGLANDSHUSEN (2014-2015) Längs en cirkelformad gata i Lindbackens västra del har vi ritat 23 stycken murade och putsade stadsradhus som går under namnet Englandshusen. Englandshusen finner sin inspiration i engelska radhus med hög stadskänsla, stringent arkitektur och fina detaljlösningar. Tomten som husen är byggda på utgör ett cirkelsegment. Huskropparna är bågformade och följer gatans svängning. Mot väster avgränsas fastigheten av en trädbevuxen bergsknalle. Tomterna är långsmala med uteplatser på vardera sidan och stora gräsytor mot skogen. Lägenheterna är rymliga med möjlighet till 3-4 sovrum, vardagsrum samt inredd vind. Hög flexibilitet gäller och ett flertal olika varianter kan väljas. På vinden finns en takterrass med utsikt över naturen.

LINDHAGEN 1 (2014-2015) Lindhagen 1 utgör 22 stycken små radhus. Tomten som husen är byggda på är långsmal och ligger i väst-östlig riktning parallellt med väg 288. Mot norr och vägen avgränsas tomten av en trädbevuxen vall. Åt söder ligger bostädernas trädgårdar, avgränsade med förråd så att skyddade uteplatser uppstår. Husen byggs med stomme av putsad lättbetong. Lägenheterna är kompakta 6 RoK och en BOA på ca. 130 kvm. Vardagsrummet och köket hänger ihop med ett halvöppet samband vilket ger ett stort rum med glaspartier och uteplatser åt två håll.

LINDHAGEN 2 (2014-2016) I sydvästra delen av Lindbacken har vi ritat 5 stycken radhuslägenheter fördelade på två huskroppar. Husen har sitt ursprung i projektet Lindhagen 1 som är uppförda på tomten precis intill, men de här husen är byggda i 2 våningar istället för 1,5. Husen är byggda med ytter- och innerväggar i lättbetong och plattbjälklag av betong. Fasaderna är putsade med inslag av träpanel.

LIMONE (2011-2016) Limone är en byggnad som innehåller 7 stycken radhuslägenheter. Byggnadskroppen utgör en del av en cirkelbåge där varje lägenhet består av 2-3 raka segment som tillsammans beskriver bågen. Tomten ligger på Rotetorpsvägen, dvs. samma gata som där Södra Parkvillorna är byggda. Förutom gavellägenheten åt söder har varje lägenhet en carport inuti huset. Detta möjliggör att man kan gå mellan fram- och baksidan utan att behöva gå runt hela huset. Lägenheterna har en stor indragen balkong mot gatan och en stor fransk balkong mot gården. Stommarna byggs av Jackons Thermomur som putsas på ut och insidan. Bjälklagen byggs i platsgjuten betong.

EIRA (2016-2017): Eira består av två radhus som vardera innehåller 6 stycken radhuslägenheter. Byggnadskropparna utgör tillsammans en del av en cirkelbåge, likt Limone, där varje lägenhet består av 2-3 raka segment som tillsammans beskriver bågen. Tomten som husen ska byggas på ligger direkt öster om den planerade skolan i områdets centrala del.

AQUA (2017-2018) Aqua består av 4 stycken putsade radhus som innehåller sammanlagt 24 lägenheter. Lägenheterna varierar mellan 107 och 124 kvm. Alla lägenheterna har balkong och vardagsrum i söderläge.

bottom of page