Vallgossen

Studentbostäder på Kungsholmen

Plats: Kungsholmen, St Göransgatan, Stockholm

År: 2014-2018

Arkitekt: Gabriel Herdevall (ansvarig arkitekt), Staffan Gezelius (ansvarig arkitekt), Marcus Axelsson, Robert Sandell, Sandra Augustyniak

Beställare: Svenska Bostäder

Nominerades till ROT-priset 2018

I kvarteret Vallgossen 14 på Kungsholmen i Stockholm, har vi tillsammans med Svenska Bostäder planerat för nya studentbostäder i före detta St Görans Gymnasium. Utgångspunkten har varit goda bostäder i bullerutsatt läge, tillgänglighet på liten yta och respekt för byggnadens arkitektoniska särart och kulturhistoriska värde. Förutom att konvertera före detta lektionssalar till bostäder och utvidga befintlig förskola har byggnaden kompletterats med en tillbyggnad som i storlek och placering motsvarar arkitekten Leonie Geisendorfs ursprungliga förslag till samlingssal. En samlingssal som aldrig kom till utförande. En ny entré har möjliggjort access till byggnaden även från Mariebergsgatan. Arbetet innebar en genomgripande renovering, ombyggnad och till viss del restaurering av delar som slitits hårt och utfördes i samarbete med Stockholms Stadsmuseum och byggnadsantikvarie Claes Reichmann.