top of page

Björnlandet

Flerbostadshus i Norra Djurgårdsstaden

Plats: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

År: 2008-2018

Arkitekt: Olof Michélsen (ansvarig arkitekt), David Gierow (handläggande arkitekt)

Beställare: Svenska Bostäder

Kvarteret ligger centralt i västra delen av Norra Djurgårdsstaden, i navet mellan etapperna Norra1 och Västra med gasklockorna 3 och 4 som närmsta granne i öster och Bobergsgatan i norr. Den nya bebyggelsen möter här tre olika karaktärer i den omkringliggande yttre miljön: en spridningskorridor i söder, öppen torgyta i väster, stadsgata i nordväst, höjden med parkmark och gasklockorna i öster. Situationen i det nya stadslandskapet gav olika förutsättningar för den östra och västra delen av kvarteret. Vi föreslog därför två byggnadstyper: ett lamellhus i väster och tre punkthus med en lågdel som tar upp nivåskillnaden i öster. Lamellhusets yttre form ger tydliga och definierade gränser mot gatu- och parkrum. Det har en sluten stadsfasad mot nya Bobergsgatan, och ansluter till den skala som finns i angränsande kvartersbebyggelse i norr. Huset svänger av mot öster och utgör även spridningskorridorens norra fasad. I lamellhusets svängda del, mot torgytan, finns en lokal i bottenvåningen. Det sydvästra punkthuset rymmer en förskola med sex avdelningar. Lamellhuset är sex våningar högt med med en indragen sjunde våning. Gården är underbyggd med garage.

bottom of page